In english

Odsłon artykułów:
911967

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

C.17 Poprawa jakości siedlisk głuszca w Puszczy Augustowskiej w ramach realizowanej gospodarki leśnej

W nadleśnictwach Augustów, Głęboki Bród, Płaska i Pomorze obszary aktualnego i niedawnego (ostatnie 10 lat) występowania głuszca o powierzchni 500-1000 ha każdy zostaną w planie urządzenia lasu uznane za gospodarstwo specjalne, gdzie celem będzie ochrona głuszca realizowana na podstawie odrębnych zasad gospodarowania, z modyfikacją terminów i technologii prac leśnych. Celem prowadzonej tam gospodarki leśnej będzie zapewnienie optymalnych warunków bytowania głuszca. Zasadniczo prace leśne będą wykonywane poza okresem rozrodu, czyli od sierpnia do lutego, zgodnie z zaleceniem Krajowego programu ochrony i gospodarowania populacją głuszca (2001). Działanie to będzie realizowane począwszy od III kwartału 2012 roku. Obszary objęte specjalnymi zasadami zagospodarowania zostaną wyróżnione w gospodarstwie specjalnym. Główne zalecenia dotyczą: ograniczenia pokrycia podszytu na obszarach o udziale podszytu powyżej 40%, lokalnego rozluźnienia zwarcia (wykonanie trzebieży) w drzewostanach o zwarciu umiarkowanym lub pełnym, preferowania podczas trzebieży drzew poziomo ugałęzionych, ochrony płatów starych drzewostanów sosnowych w wieku powyżej 120 lat, rezygnacji z zabiegów hodowlanych sprzyjających rozwojowi II piętra w drzewostanach sosnowych, wykonywania niewielkich zrębów, mogących stanowić żerowisko głuszca, na obszarze dużych płatów starych drzewostanów, w drzewostanach pozbawionych podszytu wprowadzenia świerka w formie jednostkowej i grupowej, na ok. 20% powierzchni wydzielenia, wykorzystania naturalnego odnowienia w dwugeneracyjnych drzewostanach sosnowych, zapewnienia niewielkiego udziału osiki i brzozy w drzewostanie, zakazu wprowadzania gatunków obcych, zachowania drzew przestojowych, wywrotów, złomów, rezygnacji z grodzenia mrowisk, ograniczenia w stosowaniu siatki metalowej do grodzenia upraw. Głuszec jest gatunkiem o dużych wymaganiach przestrzennych. Niezbędny dla funkcjonowania grupy wokół tokowiska płat dobrej jakości środowiska powinien obejmować obszar co najmniej 500-1000 ha, a dla funkcjonującej populacji są to wymagania rzędu kilku tysięcy hektarów (Storch 2001, Zawadzka i Zawadzki 2003). Na podstawie wyników pomiarów jakości środowiska tokowisk głuszca w Puszczy Augustowskiej oceniono potrzeby dotyczące kształtowania optymalnego biotopu na powierzchniach wielkości 300-500 ha wokół 10 tokowisk, ustalając hierarchię poszczególnych cech drzewostanów oraz środowiska, formułując zalecenia ochronne (Brzeziecki et al. 2007, 2011). Planowana poprawa jakości siedlisk głuszca ma na celu kształtowanie oraz ochronę biotopu umożliwiającego lepsze funkcjonowanie osobnikom dzikim z augustowskiej populacji głuszca oraz osobnikom wsiedlanym w ramach niniejszego programu. Działanie polegające na kształtowaniu i ochronie siedliska powinno sprzyjać zakładaniu nowych tokowisk przez wsiedlane ptaki. Ograniczenia dotyczące terminów prac leśnych mają na celu ograniczenie płoszenia ptaków w okresie toków, wysiadywania i wodzenia młodych. Niepokojenie ptaków w tym okresie jest ważnym czynnikiem obniżającym kondycję i sukces lęgowy głuszca (Storch 2001 Summers et al. 2007). Rezultatem działania będzie kształtowanie optymalnego dla głuszca środowiska na obszarze co najmniej 4 000 ha Puszczy Augustowskiej, co umożliwi rozprzestrzenienie się wsiedlanych ptaków oraz rozwój rodzimej populacji augustowskiej.

 

Głęboki Bród

 

In english