In english

Odsłon artykułów:
911948

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

C.20 Ograniczenie antropopresji na terenie Borów Dolnośląskich

W ramach zadania w III i IV kwartale 2013 roku planowany jest zakup i montaż 50 metalowych szlabanów na drogach leśnych na granicy z drogami publicznymi. Przy wszystkich szlabanach ustawiona zostanie tablica informująca o zakazie wstępu na powierzchnię objętą projektem (50 szt.), a na drogach leśnych tablice nakazujące zachowanie szczególnej ostrożności i zmniejszenie prędkości w celu ograniczenia płoszenia ptaków oraz wyeliminowania przypadkowych ich kolizji z pojazdami mechanicznymi (50 szt.). Ponieważ najczęściej uprawianą formą rekreacji (w krytycznym dla populacji okresie kwiecień-wrzesień) jest na terenie Nadleśnictwa Ruszów turystyka rowerowa, w celu „skanalizowania" ruchu turystycznego (z dala od ostoi głuszca) planuje się budowę 7,6 km ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z lokalnej pospółki (stanowiącej również potencjalne źródło gastrolitów (C18) z 2 parkingami dla rowerów (przy zadaszonej wiacie oraz zadaszonej wieży widokowej, które to obiekty dodatkowo uatrakcyjnią ścieżkę) oraz ustawienie wzdłuż ścieżki 8 ławek i 17 koszy na śmieci. Dopełnieniem edukacyjnej i promującej projekt (E4) roli ścieżki będą również ustawione (10 szt.) tablice, w których zawarte będą informacje o gatunku, siedlisku, zagrożeniach i działaniach prowadzonych w ramach projektu. Zadanie będzie realizowane począwszy od III kwartału 2013 roku do III kwartału roku 2015. Ze względu na niewielką liczbę osób zatrudnionych w Nadleśnictwie, oraz brak specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wykonania działania, zadanie w części zostanie zlecone na zewnątrz. Tereny leśne Borów Dolnośląskich są intensywnie wykorzystywane przez społeczeństwo w celach rekreacyjnych (zbieracze jagód, grzybów, turyści, rowerzyści itd.). Istniejąca w lasach gęsta sieć dróg gruntowych stwarza możliwość dotarcia w dowolny obszar kompleksów leśnych, nie wykluczając ostoi głuszca. Negatywny wpływ antropopresji na dynamikę liczebności populacji głuszca potwierdzają liczne badania krajowe i zagraniczne (Brenot and Menoni, 1999; Keller, 2001; Theil et al., 2006; Storch, 2007). Stała obecność człowieka w środowisku zaburza naturalne zachowanie się ptaków (Graczyk, 1990). Płoszone głuszce tracą energię na ucieczkę oraz poszukiwanie nowych ukryć. Niepokojenie przyczynia się również do wzrostu liczby kolizji z ogrodzeniami upraw leśnych, oraz do zwiększonego sukcesu drapieżników (Zawadzka and Zawadzki, 1999). Płoszenie wysiadujących samic powoduje porzucenie przez nie lęgów. Intensywna penetracja ostoi przez ludzi, zwłaszcza w okresie rozrodu, lęgów oraz wychowywania młodych może doprowadzić do obniżenia sukcesu lęgowego, zmiany lokalizacji bądź zaniku tokowisk, jak również do opuszczenia danego obszaru leśnego przez ptaki (Keller 2001) . Skutkiem obecności człowieka w lesie jest również zaśmiecenie środowiska, a także pożary lasu. Właśnie pożary były przyczyną niszczenia niektórych tokowisk w Borach Dolnośląskich (Tracz 1970, Bazarnik and Jerzak 1997) Planowane działania przyczynią się do ograniczenia antropopresji, która jest ważnym czynnikiem wpływającym na przypadkową śmiertelność głuszców, obniżenie kondycji ptaków oraz sukcesu lęgowego. Efektem będzie wzrost przeżywalności ptaków wsiedlanych oraz dziko żyjących.

 

Głęboki Bród

 

In english